از ابتدای فروردین ١٣٩۶، هزینه ذخیره سازی نمونه خون بند ناف رویان در سال اول به همراه آزمایشات اولیه که بر روی نمونه خون بند ناف انجام می شود به صورت ذیل اعلام می‌گردد:

شهر تهران:

  • هزینه عقد قرارداد بدون درخواست انجام آزمایش HLA واریز به حساب شرکت ٢١,٣۵٠,٠٠٠ریال
  • هزینه عقد قرارداد با درخواست انجام آزمایش HLA واریز به حساب شرکت ٢۵,٧۵٠,٠٠٠ ریال

شهرهای دارای دفاتر نمایندگی:

  • هزینه عقد قرارداد بدون درخواست انجام آزمایش HLA واریز به حساب شرکت ١٨,٩٣٠,٠٠٠ ریال
  • هزینه عقد قرارداد با درخواست انجام آزمایش HLA واریز به حساب شرکت ٠٠٠, ٣٣٠, ٢٣ ریال
  • حق الزحمه دفتر نمایندگی مبلغ ٢,۴٢٠.٠٠٠ ریال می باشد که از سوی دفتر نمایندگی دریافت می شود.

فسخ قرارداد:

در صورت فسخ قرارداد به دلیل حجم و کانت پایین مبلغ ٢,٢٠٠,٠٠٠ ریال فقط از قراردادهای تهران کسر و الباقی هزینه عودت می‌گردد. بنابراین در شهرستان‌ها بابت فسخ قرارداد مبلغی بجز حق دفتر نمایندگی از مشتری کسر نخواهد شد.

هزینه ذخیره سازی

هزینه ذخیره سازی

شارژ سالیانه

از سال دوم مبلغ یک میلیون و دویست هزار ریال (١,٢٠٠.٠٠٠ ریال) با احتساب نه درصد مالیات بر ارزش افزوده هزینه شارژ سالیانه و نگهداری نمونه خون بندناف در بانک خون بندناف رویان می باشد که از خانواده دریافت خواهد شد.

امکان پرداخت شارژ ۵ ساله و ١٠ ساله:
از ابتدای سال ١٣٩۶ امکان پرداخت شارژ سالیانه به صورت ۵ ساله و ١٠ ساله جهت اعضای محترم بانک خون بندناف رویان فراهم شده است که به شرح ذیل اعلام می شود:

  • هزینه نگهداری پنج سال : ۴,٨٠٠.٠٠٠ ریال
  • هزینه نگهداری ده سال : ٩,٣٠٠.٠٠٠ ریال
  • لازم به توضیح است اعضایی که دارای بدهی معوقه باشند هزینه های نگه داری ۵ ساله و ١٠ ساله شامل معوقات می شود.