چه مدارکی برای ذخیره سازی خون بند ناف در رویان لازم است:

مدارک لازم برای اقدام به ذخیره سازی خون بند ناف در رویان

 1. شناسنامه و کارت ملی زوجین
 2. خونگیری از مادر به منظور انجام آزمایشات ذیل، در روز زایمان با هماهنگی بانک خون بندناف رویان انجام می شود.

۲-۱  آزمایشات زیر بر روی نمونه مادر توسط بانک خون بندناف رویان انجام می شود.

 • RPR
 • HBS Ab
 • HBS Ag
 • (HCV Ab (Total
 • (HBC Ab (Total
 • (HIV(I/II
 • (CMV (IgM
 • (CMV (IgG
 • (HTLV (I/II

۳٫ ارائه فیش پرداختی به یکی از شماره حساب های ذیل یا فیش پرداختی از طریق دستگاه POS مستقر در محل عقد قرارداد

توجه : در صورت ثبت نام الکترونیکی و پرداخت الکترونیکی نیاز به ارائه فیش نمی باشد.

۴٫ ارئه شماره حساب بانکی (ترجیحا بانک ملت جهت عودت هزینه در صورت فسخ قرارداد)

به موارد ذیل توجه شود:

تبصره: در صورتی که حضور پدر میسر نباشد موکل پدر با در دست داشتن وکالتنامه محضری (متن وکالتنامه در سایت شرکت موجود می باشد) امکان انعقاد قرارداد را خواهد داشت.