چه مدارکی برای ذخیره سازی خون بند ناف در رویان لازم است:

مدارک لازم برای اقدام به ذخیره سازی خون بند ناف در رویان

 1. کپی کارت ملی زوجین
 2. خونگیری از مادر به منظور انجام آزمایشات ذیل، یک هفته قبل از زایمان تا زمان زایمان با هماهنگی بانک خون بندناف رویان انجام می شود.

۲-۱  آزمایشات زیر بر روی نمونه مادر توسط بانک خون بندناف رویان انجام می شود.

 • RPR
 • HBS Ab
 • HBS Ag
 • (HCV Ab (Total
 • (HBC Ab (Total
 • (HIV(I/II
 • (CMV (IgM
 • (CMV (IgG
 • (HTLV (I/II

۲ – ۲ در صورتیکه در مشاوره پزشکی نیاز به انجام آزمایش تکمیلی باشد، این آزمایشات بایستی با مراجعه مادر به آزمایشگاه معتبر صورت گیرد.

۳٫ ارائه فیش پرداختی به یکی از شماره حساب های ذیل یا فیش پرداختی از طریق دستگاه POS مستقر در محل عقد قرارداد

توجه : در صورت ثبت نام الکترونیکی و پرداخت الکترونیکی نیاز به ارائه فیش نمی باشد.

۴٫ ارئه شماره حساب بانکی (ترجیحا بانک ملت جهت عودت هزینه در صورت فسخ قرارداد)

به موارد ذیل توجه شود:

تبصره: در صورتی که حضور پدر میسر نباشد موکل پدر با در دست داشتن وکالتنامه محضری (متن وکالتنامه در سایت شرکت موجود می باشد) امکان انعقاد قرارداد را خواهد داشت.